شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > بینایی سنجی > برنامه توسعه آموزش 
 
 

 

برنامه توسعه آموزش گروه بینایی سنجی سال 1401

برنامه  توسعه آموزش

الف ) نیاز سنجی از اساتید

ب)تعیین محور اصلی توسعه آموزش سال

 1. نوشتن اهداف
 2. برنامه عملیاتی
 3. ارزیابی

 

 مراحل اجرای برنامه

الف ) نیاز سنجی در گروه

ب) با توجه به نیاز سنجی صورت گرفته، بازنگری برنامه درسی کارشناسی و ارزشیابی دانشجو  محورهای اصلی توسعه آموزش قرار گرفت.

ج) اهداف آموزشی

1. ارتقا برنامه درسی کارشناسی بینایی سنجی

1. اجرای آزمون های عملی (با توجه به ضعف در اجرای واحدها عملی در دوران پاندمی کورونا)

2.ارتقا ارزشیابی فعالیت دانشجویان دکتری از طریق لاگ بوک

3.ارتقا در ارزشیابی آزمون های کتبی

 

د) برنامه عملیاتی

 1. بررسی پیشنهادات World Council of optometryدر طراحی کوریکولوم
 2. شرکت در جلسات بازنگری برنامه درسی با هیات و تحلیل و بحث در مورد تغییرات مورد نیاز
 3. طراحی آزمون OSCEدر پایان ترم 8 دانشجویان کارشناسی
 4. اجرای آزمون OSCE
 5. ارزیابی OSCE
 6. تکمیل لاگ بوک های از قبل طراحی شده در واحدهای کارآموزی
 7. طراحی لاگ بوک جدید با توجه به ضعف ها
 8. طراحی فرم کار پوشه برای دانشجویان دکتری تخصصی
 9. تکمیل فرم توسط دانشجویان دکتری
 10. ارزیابی آزمون های کتبی
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir