شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > معاونت آموزشي پژوهشی > پژوهش و فناوری > کمیته اخلاق داخلی دانشکده 
 
 

کمیته اخلاق غیر مستقل دانشکده با  اعضای تعیین شده هر گروه تشکیل شد که اعضای این کمیته عبارتند از:

- جناب آقای دکتر روستایی (ریاست دانشکده)

- سرکار خانم دکتر نعیمی (معاون آموزشی پژوهشی)

- جناب آقای دکتر حسینی (گروه فیزیوتراپی)

- جناب آقای دکتر رضایی (گروه کاردرمانی)

- جناب آقای نظری (گروه بینایی سنجی)

- سرکار خانم دکتر حیدری (گروه شنوایی شناسی)

- آقای دکتر محسن عابدی (مدیر پژوهش)

- سرکار خانم دکتر افسانه قنبری (راهبر پژوهان)

 

مقرر هست طرح های پژوهشی پس از فرایند داوری، قبل از فرستادن به کمیته اخلاق دانشگاه، ابتدا در کمیته اخلاق دانشکده فرستاده شود تا متناسب با هر گروه مرتبط، طرح ها را از نظر اعتبار، میزان همپوشانی و رعایت اخلاق پژوهشی بررسی شوند. همچنین قبل از ارسال مدارک ارتقای اساتید به ستاد، این کمیته موظف است موارد فوق را بررسی و اعلام نظر نمایند.

 

مرجع تصمیمات این کمیته موارد مندرج در سامانه ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی کشور هست.

https://ethics.research.ac.ir/PortalCommittee.php?code=IR.SBU.REC 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir