سه شنبه ٠٢ مرداد ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > شنوایی شناسی > اولویتهای پژوهشی گروه 
 
 

 

اولویت های میان مدت سه ساله گروه شنوایی شناسی (1403-1400)

 

1. مطالعات بالینی
  -  ساخت و روانسنجی آزمونها و پرسشنامه هاي تشخیصی اختلالات سیستم شنوایی و دهلیزي
 -  اختلالات پردازش شنوایی
 -  اختلالات عملکرد دستگاه دهلیزي
-   توانبخشی اختلالات شنوایی و تعادل
 
2. مطالعات اپیدمیولوژیک
- تعیین شیوع کم شنوایی در استان یا شهرهاي مختلف کشور
- تعیین شیوع اختلالات دهلیزي در استان یا شهرهاي مختلف کشور
- تعیین شیوع اختلالات پردازش شنوایی مرکزي در استان یا شهرهاي مختلف کشور
- تعیین شیوع و بروز مشکلات شناختی در افراد کم شنوا
 
3. مطالعات علوم پایه
- مکانیزم هاي عصبی تاثیرات سالمندي بر سیستم شنوایی و تعادل
-  نوروپلاستیسیتی شنوایی ناشی از توانبخشی
-  تغییرات آناتومیک و عملکردي دستگاه شنوایی و تعادل
- نحوه تغییر پردازش هاي بالا به پایین شنوایی
- تاثیر سن بر عملکرد دستگاه وابران شنوایی
- مکانیزم هاي عصبی تاثیرات سن بر دستگاه شنوایی و تعادل
 
4. حیطه فن آوري و تجهیزات
- همکاري در طراحی و ساخت وسایل کمک شنوایی متناسب با اختلالات پردازش شنوایی.
- ارتقاء الگوریتم هاي پردازشی سمعک و وسایل کمک شنوایی به منظور رفع مشکلات شنوایی .
- همکاري در طراحی وسایل توانبخشی دستگاه دهلیزي.
 
5. حیطه اجتماعی و روانشناختی
- بررسی تاثیر اختلالات شنوایی و تعادل بر کیفیت زندگی
- درمان هاي حمایتی افراد کم شنوا
- اثر بخشی آموزش در درمان به موقع پیرگوشی به منظور پیشگیري از عوارض شناختی آن در سالمندان
دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir