شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخش های مختلف > اداره امور عمومی 
 
 

اداره امور عمومی

رئیس اداره امور عمومی: سهیل منصور قناعی

مسئول انبار: اعظم علیجانی

کارپرداز: ...

بایگانی: مهتاب توکلی

 

وظایف

1.  تعیین خط مشی و ایجاد هماهنگی بین واحدها و نظارت بر امور اداری و مالی دانشکده و حسن جریان کلیه امور واحدهای تحت سرپرستی

2.    نظارت بر کلیه امور عمومی مشتمل بر خدمات عمومی – کارپردازی – تدارکات – انبار – دبیرخانه – بایگانی – کارگزینی – امورمالی – تاسیسات – نقلیه – ماشین نویسی – چاپ و تکثیرو ....

3.  نظارت و سازماندهی فعالیت ها تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی

4.  نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط

5.  شرکت در جلسات - کمیسیونها و سمینارهای مختلف برای اداره بهتر واحدهای تحت سرپرستی و تهیه گزارشات لازم و ارائه به مقام ما فوق

6.  تهیه برنامه سالانه دانشکده و تنظیم بودجه و انجام مطالعات لازم در مواردی از قبیل تشکیلات و روشها – آموزش و اجرای طبقه بندی مشاغل و تهیه پیشنهادات لازم

7.   تشریک مساعی با کارشناسان ستادی در تنظیم و اجرای آئین نامه ها – بخشنامه ها و دستور العمل های مورد لزوم

8.   ایجاد خط مشی با توجه به خط مشی کلی دانشگاه و هماهنگ نمودن فعالیت های واحدهای تابعه با برنامه ها و اهداف مورد نظر دانشگاه

9.   تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه دانشکده

10.   انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده

11.   نظارت بر دریافت و پرداخت و تهیه لیست اضافه کار کارکنان

12.   نظارت بر کلیه امور مالی دانشکده و کنترل دفاتر و اسناد و لیست های هزینه شده برابر دستور العمل ها و مقررات مربوطه

13.   کنترل موجودی انبار از طریق ثبت و نگهداری دفاتر مربوطه

14.   نظارت بر ثبت و توزیع نامه های وارده و صادره و نگهداری سوابق مربوطه از طریق دفاتر مربوطه

15.   نظارت بر صدور ابلاغهای مرخصی – ماموریت – معذوریت و احکام کارگزینی و امثال آن بر اساس دستور العمل های مربوطه

16.   کنترل حضور و غیاب کارکنان غیر آموزشی دانشکده و ارائه گزارشات لازم به مقام مربوطه و همچنین کنترل ورود و خروج افراد متفرقه و وسایل نقلیه به محوطه دانشکده و برقراری انتظامات در داخل ساختمانها و محوطه دانشکده

17.   نظارت بر انجام امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول دانشکده

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir