شنبه ٢٣ تير ١٤٠٣ - 
1 2 3 4
 
منو اصلی
صفحه اصلي > بخش های مختلف > امور مالی 
 
 

 امور مالی

  مسئول امور مالی:  نرگس عبدالله زاده

  کارشناس دریافت و پرداخت: فاطمه دهقانی

کارشناس امور مالی: مریم کاظمی وفا

انبار دار: اعظم علیجانی

 

  وظایف

1.     تنظیم اسناد خرید دانشکده

2.     تنظیم و نگهداری حسابهای دریافت و پرداخت

3.     نگهداری دفاتر و اعتبارات و تعهدات دانشکده

4.     تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان دانشکده

5.     تهیه لیست صورتحسابهای اموال دانشکده

6.     تهیه و تنظیم گزارشات مالی

7.     انجام کلیه فعالیت های مالی و مراقبت در حفظ و رعایت مقررات مربوطه

8.     انجام امور مربوط به حفظ و کنترل اموال منقول و غیر منقول

9.     راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحسابهای تنظیم شده

10.  تهیه  و تنظیم پیش نویس دستورات و فرمهای محاسباتی – گزارشهای لازم و بودجه تفضیلی

11.   نظارت و مراقبت در حسن اجرایی بودجه برنامه ای – جریان امور واحد یا واحدهای تحت سرپرستی – اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی لازم به منظور بالا بردن سطوح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری

12.   همکاری در تهیه نامه ها – بخشنامه ها – دستور العملها و طرح تصوینامه ها

13.   مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آن

 

 

 

دانشگاه علوم پزشکی  شهید بهشــتی
دانشکده علوم توانبخشی

تهران- خیابان دماوند(تهران نو) روبروی بیمارستان بوعلی دانشکده علوم توانبخشی     77561721    77542057

 

3871 - 021
 
o@sbmu.ac.ir